ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Discovery Bliss Kft. 2020.05.18

A Discovery Bliss Kft. (továbbiakban: Bukshop ) elkötelezett partnerei személyes adatainak vé-delmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A Bulkshop a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Törzsvásárlói kártya (to-vábbiakban: Bizalom kártya) programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzat alkalmazása a Bulkshop által szervezett Bizalom kártya program résztvevőjére vonatkozik.

A Bulkshop mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Ál-talános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

A Bulkshop elérhetősége: info@bulkshop.hu Adatvédelmi felelősünk: Rongits Gábor

A Bulkshop adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetékte-len személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: címen. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

Jogi háttér

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályo-kat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), és iparági szabályok, ajánlások, valamint az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete.

Az Infotv. 5§. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha b) az érintett ahhoz hozzájárul

Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosság-ra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájé-koztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes ada-tok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szer-vezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehango-lása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további fel-használásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel ké-szítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem le-hetséges; az adattörlés a Bulkshop által meghatározott kártya inaktivitási idő után történik meg az alábbi szabályok szerint:

Ügyfél kártyájának letiltása: Az ügyfél tájékoztatása után a kártya letiltásra kerül, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 12 hónapig nem történik tranzakció.

Ügyfél adatainak törlése: Az ügyfél tájékoztatása után, amennyiben a törzsvásárlói kártyán 26 hó-napig nem történik tranzakció a Vásárló által megadott személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függet-lenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Netlient Kft. kapcsolat- tartó neve: Szilágyi András

az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás

az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

a kezelt adatok köre: személyes adatok

az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

Adatbiztonság

Az adatok tárolása a Netlient Kft. szerverein történik.

Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmére a Bulkshop részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott fel-dolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtarta-máról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ható-ságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.na-ih.hu).

2020.05.18